​​​​សកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ែន សុចិត្រ នាយកបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល បានទទួលជួបអ្នកជំនាញការ នៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញអំពីលទ្ធផលបឋមលើការវិភាគប្រព័ន្ធសោធននៅកម្ពុជា

​​​​សកម្មភាពមន្រ្ដី

ដោយមានការយកចិត្តទុក្ខដាក់ខ្ពស់​ ក្នុងការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសព​ ប្រាក់សោធនសល់ក្នុងគណនី​ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ ជូននិវត្តជន​ និងក្រុមគ្រួសារ​ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា​ ក្រុមការងារបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការសុីវិល​ បានចុះបំពេញបេសកកម្មនៅតាមបណ្តាខេត្ត

សកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល បានបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១៥ អណត្តិទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សំហេង បុរស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

​​​​សកម្មភាពមន្រ្ដី

ដោយមានការយកចិត្តទុក្ខដាក់ខ្ពស់​ ក្នុងការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសព​ ប្រាក់សោធនសល់ក្នុងគណនី​ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ ជូននិវត្តជន​ និងក្រុមគ្រួសារ​ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា​ ក្រុមការងារបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការសុីវិល​ បានចុះបំពេញបេសកកម្មនៅតាមបណ្តាខេត្ត

​​​​សកម្មភាពមន្រ្ដី

ដោយមានការយកចិត្តទុក្ខដាក់ខ្ពស់​ ក្នុងការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសព​ ប្រាក់សោធនសល់ក្នុងគណនី​ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ ជូននិវត្តជន​ និងក្រុមគ្រួសារ​ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា​ ក្រុមការងារបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការសុីវិល​ បានចុះបំពេញបេសកកម្មនៅតាមបណ្តាខេត្ត

​​​​សកម្មភាពមន្រ្ដី

ដោយមានការយកចិត្តទុក្ខដាក់ខ្ពស់​ ក្នុងការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសព​ ប្រាក់សោធនសល់ក្នុងគណនី​ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ ជូននិវត្តជន​ និងក្រុមគ្រួសារ​ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា​ ក្រុមការងារបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការសុីវិល​ បានចុះបំពេញបេសកកម្មនៅតាមបណ្តាខេត្ត

សកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល បានបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១៥ អណត្តិទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សំហេង បុរស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល