ព្រះរាជក្រឹត្យ
♦ ព្រះរាជក្រឹត្សលេខ នស/រកត/០១០៨/០៣៩ ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៨ ស្តី​ពី​របប​សន្តិ​សុខ​សង្គម​សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជ​ការ​ស៊ី​វិល

អនុក្រឹត្យ
♦ អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៨ ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​​បេឡា​ជាតិ​​សន្តិ​សុខ​​សង្គម​​សម្រាប់​​មន្ត្រី​​រាជ​ការ​ស៊ី​វិល
♦ អនុក្រឹត្យលេខ ៧៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្តី​​ពី​​ការ​​កំណត់​អត្រា​ភាគ​ទាន​សម្រាប់​ទ្រ​ទ្រង់​បេឡា​ជាតិ​​សន្តិ​សុខ​​សង្គម​​សម្រាប់​​មន្ត្រី​​រាជ​កា​រ​ស៊ី​វិល

ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំង នៃ ប.ជ.ស.
♦ ប្រកាស​លេខ ៣៤៦ ស.អ.យ. ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តី​ពី​ការ​រៀប​ចំ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ចាត់​តាំង​នៃ បេឡា​ជាតិ​សន្តិសុខ​សង្គម​សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល

សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ ប.ជ.ស.
♦សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ ១០៧ ក្រ/ប.ជ.ស ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្ពី​ពី​ការ​រៀប​ចំ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​រដ្ឋបាល និង​ការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ របស់​បេឡា​ជាតិ​សន្តិ​សុខ​សង្គម​សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល

ឯកសារផ្សេងៗ

ឯកសារវីដេអូ

ឯកសារផ្សេងៗ

ព្រឹត្តិប័ត្រ