ព្រះរាជក្រឹត្យ
♦ ព្រះរាជក្រឹត្សលេខ នស/រកត/០១០៨/០៣៩ ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៨ ស្តី​ពី​របប​សន្តិ​សុខ​សង្គម​សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជ​ការ​ស៊ី​វិល

អនុក្រឹត្យ
♦ អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៨ ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​​បេឡា​ជាតិ​​សន្តិ​សុខ​​សង្គម​​សម្រាប់​​មន្ត្រី​​រាជ​ការ​ស៊ី​វិល
♦ អនុក្រឹត្យលេខ ៧៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្តី​​ពី​​ការ​​កំណត់​អត្រា​ភាគ​ទាន​សម្រាប់​ទ្រ​ទ្រង់​បេឡា​ជាតិ​​សន្តិ​សុខ​​សង្គម​​សម្រាប់​​មន្ត្រី​​រាជ​កា​រ​ស៊ី​វិល
♦ អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៩៦ អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ស្ដីពីការតែងតាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃបេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន
♦ អនុក្រឹត្យលេខ ៦៨ អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

សារាចរ
♦សារាចរលេខ ០៤ ស.រ. ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
♦សារាចរលេខ ០៦ សរ ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា

សារលិខិត
♦សារលិខិតលេខ ១៨ សលខ ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា 

ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំង នៃ ប.ជ.ស.
♦ ប្រកាស​លេខ ៣៤៦ ស.អ.យ. ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តី​ពី​ការ​រៀប​ចំ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ចាត់​តាំង​នៃ បេឡា​ជាតិ​សន្តិសុខ​សង្គម​សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល

ប្រកាសស្តីពីការដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​មាតិកា​គណនីនៃ ប្លង់​គណនេយ្យ របស់​ ប.ជ.ស.
♦ប្រកាសលេខ ១៥០២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​មាតិកា​គណនីនៃ ប្លង់​គណ​នេយ្យ របស់​បេឡា​ជាតិ​សន្តិ​សុខ​សង្គម​សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជ​ការ​ស៊ីវិល

ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការផ្លាស់ប្តូរទីស្នាក់ការកណ្តាល នៃ ប.ជ.ស.
♦ប្រកាស​លេខ ២១២៦ ស.អ.យ. ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្តី​ពីការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទី​ស្នាក់​ការ​កណ្តាល​ នៃ ប.ជ.ស.​

សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ ប.ជ.ស.
♦សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ ១០៧ ក្រ/ប.ជ.ស ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្ពី​ពី​ការ​រៀប​ចំ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​រដ្ឋបាល និង​ការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ របស់​បេឡា​ជាតិ​សន្តិ​សុខ​សង្គម​សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល

លិខិត ឯកសារផ្សេងៗ
♦លិខិត​លេខ ៤៦៨ សជណ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់​ទីស្តី​ការ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី
♦ កិច្ចសន្យាស្តីពីការផ្ទេរសិទ្ធិរបស់និវត្តជន ឬជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែល​ជា​អតីត​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ី​វិល
♦ សំណើសុំលុបសពនិវត្តជន ឬជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

ឯកសារវីដេអូ

ឯកសារផ្សេងៗ

ព្រឹត្តិប័ត្រ